Regulacje prawne

StartRegulacje prawne
  • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz.U.09.141.1149)
  • ustawa z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149)
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „ Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. Nr 168, poz.1043)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu (Dz. U. Nr 79, poz.556)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. nr 79, poz. 691 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” (Dz. U. Nr 118, poz. 761)

Odznaki

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „ Zasłużony Dawca Przeszczepu” (Dz. U. Nr 168, poz.1043):
  • Dawcy szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek przysługuje tytuł Dawca Przeszczepu
  • Dawcy przeszczepu, który oddał szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz oraz dawcy narządu, przysługuje tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu
Odznaki
Odznaki

Każdemu Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Dodatkowo osobom posiadającym tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przysługuje, regulowane przez Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) bezpłatne, do wysokości limitu określonego w art. 38 ust. 1 tej ustawy zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające oraz leki, które świadczeniobiorca posiadający tytuł może stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek.

Wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł Zasłużonego Dawcy Przeszczepu może stosować w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu (Dz. U. Nr 118, poz. 761).

Możliwość korzystania z tych świadczeń jest wykonywana na podstawie przedłożenia legitymacji Dawca Przeszczepu bądź Zasłużony Dawca Przeszczepu, które są wydawane prze zakład opieki, w którym dokonano pobrania bądź w przypadku Zasłużonego Dawcy Przeszczepu przez ministra właściwego do spraw zdrowia, co regulowane jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie odznak Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu (Dz. U. Nr 168, poz.1043).